သင်ပေးပို့ခဲ့လိုက်သော ticket အတွက် Rider Support ဘက်မှ စစ်ဆေးအကြောင်းပြန်စာအား (၂၄)နာရီ သို့မဟုတ် (၄၈)နာရီအတွင်းပြန်လည်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြန်စာအား ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ်အတွင်းရှိ Menu bar > Rider Support > My tickets အတွင်းတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်)

Rider Support အကြောင်းပြန်စာအား ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ်ပလီကေးရှင်းတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုပုံ ဒီမှာ ကြည့်ပါ။